Конкурс за пријем радника на радно мјесто Стручни сарадник за административно-техничке послове

Home / Конкурс за пријем радника на радно мјесто Стручни сарадник за административно-техничке послове

 

Број: 1030/22

Датум: 07.11.2022. године

 

На основу члана 48. Статута ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор и члана 6. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор,  в.д. директор расписује:

 

K O Н К У Р С

ЗА ИЗБОР И ПРИЈЕМ РАДНИКА

 

РАДНО МЈЕСТО:

 

 1. Стручни сарадник за административно – техничке послове, 1 извршилац на неодређено вријеме.

 

II  ОПШТИ УСЛОВИ:

 1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,
 1. да је старији од 18 година,
 2. да је радно способан,
 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,
 4. да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 1. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела,

III  ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 1. да има завршен IV степен средње школе друштвеног или техничког смјера (ССС),
 2. једна година искуства у траженом степену, односно врсти образовања,
 3. познавање енглеског језика,
 4. познавање рада на рачунару.

 

IV  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети лично у ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор а доступна је и на званичној страници установе.
 2. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),
 3. Овјерена копија личне карте или извод из матичне књиге рођених,
 4. Љекарско увјерење о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци (прилажу само изабрани кандидати на конкурсу а прије заснивања радног односа),
 5. Као доказ о испуњавању општих услова и то:

– да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,

– да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

– да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела,

кандидат потписује изјаве које су саставни дио обрасца Пријаве на јавни конкурс и не достављају се посебно.

 1. Овјерену фотокопију дипломе или свједочанства о завршеној средњој школи,
 2. Исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврда, увјерење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство.
 3. Као докази о познавању или знању енглеског језика може се користити:

–  Увјерење школа или других институција које се баве преношењем знања страних језика. без обзира на то да ли се налазе у Републици Српској или изван ње,

– Свједочанство о завршеном разреду средње школе (о провјери знања језика, односно да је положен предмет страног језика),

– Диплома завршеног факултета или стеченог научног звања, односно исправа о завршеној средњој стручној спреми на основу које се недвосмислено може утврдити да је школовање у цијелости или у претежном дијелу завршено на страном језику.

 1. Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат доставља увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике или еквивалентa.
 • Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

V  Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Пријаве са потребним документима доставити лично у просторије вртића или путем поште на адресу вртића: ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, Вука Караџића 21, 79101 Приједор. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „За конкурс“.

VI   Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће позвани на интервјуу, а о времену и мјесту истог кандидати ће бити обавјештени.

 

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на званичној страници ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор.

Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено у наведеним средствима јавног информисања, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

                                                                                                                                                                                                            В.Д.  ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Татјана Брдар