Пријава на конкурс

Home / Пријава на конкурс

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС

I – Пријава о радном мјесту и објављеном јавном конкурсу 

Назив радног мјеста:

 

Напомена: кандидат наводи називе свих радних мјеста на која конкурише
ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор Датум објављивања јавног конкурса: Начин објављивања јавног конкурса:

 

II – Лични подаци

Број личне карте:

 

 

Презиме: Име: Очево име: Дјевојачко презиме (за жене):

Брачни статус:

o   Неожењен

o   Ожењен/удата

o   Разведен/разведена

o   Удовац/удовица

Пол:

o   Мушки

o   Женски

 

Мјесто рођења: Националност: Држављанство:
Адреса: Број телефона: Е-маил:

 

III – Подаци о образовању

А)

Тачан назив завршене основне школе:

 

Мјесто: Година завршетка:

Тачан назив завршене средње школе:

 

Мјесто: Година завршетка:
Тачан назив завршене више школе: Мјесто: Година завршетка:
Тачан назив завршене високе школе – факултета: Мјесто: Година завршетка:

 

IV – Радно искуство

Почевши од садашњег или посљедњег радног мјеста, наведите радна мјеста на којима сте радили/били професионално ангажовани. За свако од њих користите засебну рубрику. Уколико немате више мјеста, користите додатни лист папира.

 

А Од (мјесец, година): До (мјесец, година):

Тачан назив радног мјеста:

 

Назив послодавца:

 

Адреса послодавца:
Б Од (мјесец, година): До (мјесец, година):

Тачан назив радног мјеста:

 

Назив послодавца:

 

Адреса послодавца:
В Од (мјесец, година): До (мјесец, година):

Година завршетка:

 

Назив послодавца:

 

Адреса послодавца:
Г Од (мјесец, година): До (мјесец, година):

Година завршетка:

 

Назив послодавца:

Адреса послодавца:

 

Д Од (мјесец, година): До (мјесец, година):

Година завршетка:

 

Назив послодавца:

 

Адреса послодавца:

 

 

V – Додатне способности

 

1.      Знање страних језика (појашњење симбола за познавање језика А, Б, Ц, Д, Е)

А – одлично познавање, подједнако као и матерњи језик;

Б – врло добро познавање: течност у разговору и исправност у писању. Од запосленог се очекује да се у извршавању радних задатака служи страним језиком и припрема различите материјале у писаној форми који се односе на посао;

Ц – добро познавање: познавање језика гдје се од запосленог очекује да учествује у разговорима или састанцима, читање и разумијевање текстова који су у вези са послом, те писање једноставних текстова;

Д – минимално познавање: довољно или минимално служење језиком. Од запосленог се тражи да разумије једноставне разговоре, обраћање на страном језику или читање једноставних текстова;

Е – не познаје страни језик.

ЈЕЗИК А Б Ц Д Е
           
           
           
           
           
           

2.      Служење рачунаром

Молимо да наведете којим се рачунарским програмом служите

 

 

ПОСЕБНЕ ИЗЈАВЕ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем:

  1. да нисам осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,
  2. да се не водим у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

3.      да против мене није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела.

 

Датум: Потпис:

Напомена:

Уз пријаву сте дужни приложити овјерене фото – копије доказа о испуњавању општих и посебних услова наведених у конкурсу.