Одлука о измјени плана јавних набавки ЈУ Дјечији вртић “Радост” за 2021. годину, бр.: 1167/21 од 18.10.2021. године

Home / Одлука о измјени плана јавних набавки ЈУ Дјечији вртић “Радост” за 2021. годину, бр.: 1167/21 од 18.10.2021. године

                                                                           Члан 1.

Овом Одлуком врши се измјена Плана јавних набавки за 2021. годину бр.: 408/21 од 17.05.2021. године и Одлуке о измјени плана јавних набавки ЈУ Дјечији вртић “Радост” Приједор бр.: 671/21 од 01.07.2021. године на начин да се у табеларном приказу, који је саставни дио ове Одлуке, под ставком набавка робе мијења тачка 7 и сада гласи:


7. Набавка меса и месних производа 412431 25000,00КМ Конкурентски захтјев Октобар 2021. 1 година 15800000-6

                                                                            Члан 2.

Ова одлука се прилаже Плану јавних набавки ЈУ Дјечији вртић “Радост” Приједор за 2021. годину и чини њен саставни дио.

                                                                           Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења